MTC-Stiftelsen

-Det är viktigt att veta vilken kunskap som ska utvecklas

Stefan Holmlid, forskare i Linköping berättar här om ett nytt projekt, som tagit form inom Katalysator, en ny insatsform under utveckling i VINNOVA. MTC har medverkat som processledare.

-Den stora nyttan i projektet är  drivkraften i den gemensamma kunskapsutveckling en.  Organisationerna  som medverkar i projektet  har  använt  design på  lite olika sätt  i sina verksamheter, men nu ska vi utveckla nya aspekter för att låta design hjälpa oss förstå och involvera användarna; säger Stefan Holmlid, forskare på Linköpings Universitet och projektledare för Service design: innovation and involvement (SERV).

Projektet SERV tar sin utgångspunkt i att design för tjänster blir ett allt viktigare område, såväl för produkt som tjänsteföretag. -Traditionellt har industriell design främst tillämpats för produkter, nu handlar det om att arbeta med design under de särskilda förutsättningar som tjänsteutveckling innebär, säger Stefan. Samtidigt får design en allt mer integrerande roll i verksamheter, och erbjuder nya sätt att agera kundorienterat, involvera kunder och användare, samt individualisera tjänsteerbjudanden. 

Forskningen i projektet kommer att kretsa kring designmetoder, hur man involverar kunder och användare samt individualisering av tjänster. 

Projektet genomförs i samarbete med Tullverket, Ericsson, SMHI, SVID och Struktur design, samt med forskare från Linköpings universitet och Centrum för Tjänsteforskning. Dessutom samverkar SERV med andra projekt, bland annat projekt på Santa Anna IT Research Institute, designstudio Öst, samt projekten MAVB, om beställarens roll för användbar IT, och International Service Culture, tillsammans med Köln International School of Design och Carnegie Mellon University. 

Forskningen kring design är i stor utsträckning teoretiskt orienterad idag. Därför är det viktigt att få in ’verkliga’ frågor och aspekter från företag. Stefan har jobbat mycket med ”praktiknära” fall i projekt, och kommer att nyttja den kunskapen som projektledare. För företagen kommer forskningen kunna visa på nya användningsområden för design.

-Det är viktigt att alla känner att projektet kommer att ge något, att man uppnår synergieffekter  som gynnar flera av aktörerna samtidigt, säger Stefan.

Initialt i detta Katalysatorprojekt var det ett stort antal aktörer som samlades i  flera workshops. I ett samarbete mellan MTC och VINNOVA strukturerades området; individualisering av tjänster, och de olika aktörerna fick komma med input innan detta projekt utkristalliserades. MTC:s roll som nätverksbyggare och kontaktpartner mellan akademi och näringsliv är viktig för att få ett fungerande samarbete.

Att arbeta med en Katalysator skiljer sig inte så mycket från att ansöka om medel via en utlysning, anser Stefan. Tids- samt resursinvesteringen är densamma innan allt är klart. Den stora fördelen med Katalysator är framför allt öppenheten i processen som tillåter en dialog att forma projektet. Det är också en styrka att den sista biten av ansökningsframtagandet kan stödjas resursmässigt.

Läs en kort projektbeskrivning för SERV här >>

Mer information om Katalysator-projekt >>

Läs mer om Stefan:s forskningsteam här >>